บทความของบริษัท

บทที่ 1 กฎทั่วไป

(ชื่อ) ข้อที่ 1 เรียกว่า สมาคม Plaja

(สำนักงาน) ข้อที่ 2  ตั้งอยู่ที่ อำเภอ Kawaguchi อำเภอ Saitama ประเทศญี่ปุ่น

บทที่ 2 วัตถุประสงค์และธุรกิจ

(วัตถุประสงค์) ข้อที่ 3 วัตถุประสงค์ของสมาคม คือ การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศ สนับสนุนดูแลช่วยเหลือชีวิตประจำวันของผู้อาศัยลองสเตย์ภูเก็ต รักษาอนุสาวรีย์ผู้ประสบภัยสึนามิและจัดพิธีไว้อาลัย

(ธุรกิจ) ข้อที่ 4 สมาคมนี้ทำธุรกิจดังต่อไปนี้เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ข้างต้น

(1) การสนับสนุน การฝึกอบรมอาชีพเพื่อหางานทำที่ญี่ปุ่นเพื่อคนไทยที่อาศัยในภูเก็ต

(2) การรับสมัครงานและส่งอาจารย์ผู้สอนเป็นอาสาสมัครเมื่อสมาคมกีฬาภูเก็ตต้องการ

(3) การสนับสนุนทำ Homepage และดูแลปัญหาอุปกรณ์ ICT สำหรับชาวต่างชาติลองสเตย์ที่ภูเก็ต

(4) การรับปรึกษาทั่วไปและดูแลความปลอดภัยของผู้อาศัยลองสเตย์ที่ภูเก็ต

(5) การรับปรึกษาทั่วไปและดูแลสำหรับคนไทยที่เสียคู่สมรสญี่ปุ่น

(6) การรักษาอนุสารีย์สึนามิ จัดพิธีไว้อาลัยและบริจาคเงินเพื่อจัดทำพิธี

(7) การบริหารจัดการพื้นที่อเนกประสงค์และที่พัก

(8) การธุรกิจทุกอย่างที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของสมาคม

บทที่ 3 พนักงานและสมาชิก

(การสมัครสมาชิก)

ข้อที่ 5 สมาชิกสมาคมของเรา มี 2 ประเภท ถ้าเป็นสมาชิกเต็มรูปแบบเป็นพนักงาน สมาคม (นิติบุคคล) สมาชิกทั่วไปตามกฎหมายที่ถูกต้อง

(1) สมาชิกเต็มรูปแบบ  ส่วนบุคคลที่เข้าร่วมสมาคมโดยตกลงกับวัตถุประสงค์และธุรกิจของพวกเรา

(2) สมาชิกสมทบ  ส่วนบุคคลหรือองค์กรหรือบริษัทที่เข้าร่วมสมาคมพวกเราเพื่อการอุปถัมภ์

(การเข้าร่วม)

ข้อที่ 6 การสมัครสมาชิกต้องส่งใบสมัครกับประธานสมาคม ส่วนทางประธานสมาคมต้องรับ ยกเว้นมีเหตุผลที่เหมาะสม ในกรณีปฎิเสธการรับสมาชิกต้องเขียนเอกสารพร้อมเหตุผลและแจ้งทันที

(ค่าเข้าร่วมสมาชิกและค่าสมาชิกประจำ)

ข้อที่ 7 สมาชิกต้องส่งค่าสมาชิกตามที่ประชุมสมาชิกกำหนด

ข้อที่ 8 สมาชิกจะเสียสิทธิ ในกรณีที่สมาชิกตรงกับประเด็นดังต่อไปนี้

(1) เมื่อสมาชิกแจ้งว่าขอลาออก

(2) เมื่อสมาชิกเสียชีวิตหรือสมาคมล้มละลาย

(3) เมื่อไม่ส่งค่าสมาชิกต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี

(4) เมื่อได้รับการขับไล่

(การลาออกจากสมาคม)

ข้อที่ 9  เมื่อสมาชิกจะลาออกต้องเขียนเอกสารแจ้งกับประธานสมาคมสามารถออกได้ไม่มีกำหนดเวลา

(การขับไล่)

ข้อที่ 10 สมาชิกจะได้รับการขับไล่ในกรณีที่สมาชิกตรงกับประเด็นดังต่อไปนี้ โดยได้รับความยินยอมมากกว่าสองในสามของสมาชิกทั้งหมดในที่ประชุมสมาชิก ในกรณีนี้ให้โอกาสสมาชิกอธิบายก่อนตัดสิน

(1) เมื่อละเมิดกฎหมายหรือบทความสมาคม

(2) เมื่อทำความเสียหายต่อเกียรติของสมาคม

 

(การไม่คืนเงินสมทบสินค้า)

ข้อที่ 11 พวกเราไม่สามารถคืนเงินค่าสมาชิกที่ส่งแล้วหรือเงินสมทบและสินค้าอื่นๆ

บทที่ 4 ที่ประชุมสมาชิก พนักงาน

(รัฐธรรมนูญ)

ข้อที่ 12 ที่ประชุมสมาชิกประกอบด้วยสมาชิกเต็มรูปแบบทุกคน

(ผู้มีอำนาจ)

ข้อที่ 13 ที่ประชุมสมาชิกพนักงานแก้ไขเรื่องดังต่อไปนี้

(1) แผนกิจกรรมทางธุรกิจและงบประมาณคงเหลือและการเปลี่ยนแปลง

(2) รายงานธุรกิจและกิจกรรมการตั้งถิ่นฐาน

(3) การขับไล่สมาชิก

(4) การเลือกตั้งและการเลิกจ้าง หน้าที่ รางวัลที่ได้รับของผู้อำนวยการ

(5) จำนวนเงินค่าเข้าสมาชิกและค่าสมาชิกประจำ

(6) การเปลี่ยนแปลงบทความสมาคม

(7) การควบรวมกิจการ

(8) การแสดงที่มาของสินทรัพย์ที่เหลือในกรณีที่สมาคมสลายตัว

(9) เงินกู้ยืม (ยกเว้นเงินกู้ยืมระยะสั้นไถ่ถอนด้วยกำไรจากธุรกิจปีงบประมาณ) การรับผิดชอบกับหน้าที่ใหม่และการ  สละสิทธิ์ของสิทธิ

(10) การบริหารจัดการของสำนักงาน

(11) ข้อสำคัญเกี่ยวกับการบริหารจัดการอื่นๆ

(โฮลดิ้ง)

ข้อที่ 14 ที่ประชุมสมาชิกเปิดประจำปีทุกเดือนพฤษภาคม

สำหรับการประชุมพิเศษต้องมีสมาชิกจำนวน 1ใน5 ของสมาชิกเต็มรูปแบบทั้งหมด ส่งเอกสารระบุวัตถุประสงค์การจัดงานประชุม

(เรียกประชุม)

ข้อที่ 15 โดยปกติประธานสมาคมเรียกประชุมสมาชิกพนักงานยกเว้นในกรณีมีบทบัญญัติพิเศษในกฎระเบียบ

(ประธานกรรมการ)

ข้อที่ 16 ประธานกรรมการของที่ประชุมสมาชิกเป็นประธานสมาคมจัดการ

(สิทธิในการออกเสียง)

ข้อที่ 17 สิทธิในการออกเสียงในที่ประชุมสมาชิก สำหรับสมาชิกเต็มรูปแบบ  1 คน ต่อ 1 คะแนน

(ความละเอียดในประชุม)

ข้อที่ 18 (1) ความละเอียดในประชุมถือว่าสมาชิกเต็มรูปแบบมากกว่าครึ่งหนึ่งต้องเข้าร่วมและต้องมีคะแนนมากกว่า

ครึ่งหนึ่ง  ของจำนวนสมาชิกเข้าร่วมประชุม

(2) แม้จะมีบัญญัติของวรรคก่อน ประชุมครั้งถัดไปต้องถือจำนวนมากกว่า 2 ใน 3 ของสมาชิกเต็มรูปแบบ

เข้าร่วมและต้องมากกว่าครึ่งหนึ่งของสมาชิกทุกคน

(2.1) การขับไล่ของสมาชิก

(2.2) การเปลี่ยนแปลงของบทความสมาคม

(2.3) การสลายตัว

(2.4) เรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องกฎระเบียบอื่นๆ

(3) ในกรณีผู้อำนวยการหรือสมาชิกเต็มรูปแบบเสนอเรื่องวัตถุประสงค์ของที่ประชุมสมาชิก ถ้าสมาชิกเต็มรูปแบบทุกคนตกลงทางเอกสารถือว่าเป็นมติสิ้นสุดแล้ว

(ดำเนินการตามกฎหมาย)

ข้อที่ 19 สำหรับการดำเนินการตามกฎหมายของที่ประชุมสมาชิกพนักงานต้องมีบันทึกการดำเนินการตามกฎหมายด้วย ประธานกรรมการและผู้อำนวยการสมาคมที่เข้าร่วมประชุมต้องเซ็นชื่อประทับตราในหนังสือบันทึก

บทที่ 5 ผู้บริหาร

(การแต่งตั้ง วิธีเลือกผู้บริหาร)

ข้อที่ 20    (1) สมาคมนี้แต่งตั้งผู้อำนวยการมากกว่า 3 คน น้อยกว่า 10 คน

(2) ผู้อำนวยการถูกเลือกตั้งจากการประชุมสมาชิก

(3) ตัวแทนผู้อำนวยการเป็นประธานสมาคมจากการเลือกตั้งร่วมกันของผู้อำนวยการ

(4) ตัวแทนผู้อำนวยการเป็นประธานสมาคม เลือกตั้งรองประธานกรรมการ 2 คน จากผู้อำนวยการที่เหลือ

(5) ในกรณีมีผู้อำนวยการมากกว่า 4 คน เลือกรองประธานกรรมการจากผู้อำนวยการ

(6) ผู้อำนวยการแต่ละคณะกรรมการและผู้อำนวยการที่เกี่ยวข้องตามข้อต่อไปนี้ จำนวนรวมต้องน้อยกว่า 1 ใน 3 ของผู้อำนวยการเดิม

(6.1) คู่สมรสของคณะกรรมการ

(6.2) ญาติภายในระดับที่ 3 ของคณะกรรมการ

(6.3) ผู้ที่พฤตินัยความสัมพันธ์ของการแต่งงานแต่ยังไม่ได้จดทะเบียนสมรสกับคณะกรรมการ

(6.4) คนใช้ (พนักงาน) ของคณะกรรมการ

(6.5) ผู้ที่ไม่ตรงกับ (1) ถึง (4) แต่เป็นคนที่ได้รับเงินจากคณะกรรมการ

(6.6) คนที่อยู่ด้วยกันกับข้อ 4 หรือ ข้อ 5 เช่น คู่สมรสหรือญาติภายในระดับ 3

(หน้าที่และอำนาจของผู้อำนวยการ)

ข้อที่ 21    (1) ผู้อำนวยการดำเนินการหน้าที่ของตัวเองตามกฎระเบียบของบทความสมาคม

(2) ประธานสมาคมดำเนินการหน้าที่ของตัวเองตามกฎระเบียบของบทความสมาคมซึ่งเป็นตัวแทนสมาคมนี้

(3) รองประธานกรรมการต้องช่วยเหลือประธานสมาคมเสทอและเมื่อประธานสมาคมไม่สามารถ
เข้าร่วม   ประชุมได้ ต้องทำหน้าที่แทน

(วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการ)

ข้อที่ 22    (1) วาระการดำรงตำแหน่งของผู้อำนวยการคือ จนกว่าจะถึงการประชุมสมาชิกของปีธุรกิจ
ที่สิ้นสุดภายใน 2 ปี จากการเลือกตั้ง

(2) วาระการดำรงตำแหน่งของผู้อำนวยการแทน คือ จนกระทั่งวาระหมดอายุของผู้ดำรงตำแหน่งคนก่อน

(3) แม้ว่าวาระการดำรงตำแหน่งครบ แต่หากจำนวนผู้อำนวยการไม่ครบตามข้อ 20 ผู้อำนวยการมีสิทธิและหน้าที่ที่มีต่อจนกว่าจะมีคนใหม่เข้ารับตำแหน่ง

(การเลิกจ้างของเจ้าหน้าที่)

ข้อที่ 23    (1)ในกรณีผู้อำนวยการตรงตามข้อต่อไปนี้ ทางการประชุมสมาชิกพนักงานสามารถตัดสินใจเลิกจ้างได้

(2) ในกรณีมีการละเมิดการปฏิบัติหน้าที่หรือมีการกระทำไม่เหมาะสม

(3) ในกรณีมีปัญหาทางร่างกายและจิตใจจึงไม่สามารถทำตามหน้าที่

 

ข้อที่ 24 (1) กรรมการสามารถรับค่าตอบแทนได้แต่จำนวนกรรมการที่ได้รับค่าตอบแทนต้องน้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนทั้งหมด

(2) กรรมการสามารถเรียกค่าชดเชยได้ ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการปฏิบัติหน้าที่

(3) เรื่องที่จำเป็นตาม 2 ข้อข้างต้นนี้ ทางประธานสมาคมจะกำหนดแยกต่างหาก

(พนักงาน)

ข้อที่ 25    (1) สมาคมนี้จะตั้งพนักงานเพื่อทำงานด้านเอกสารต่างๆ

(2) ประธานสมาคมมีสิทธิแต่งตั้งและการเลิกจ้างเลขาธิการและพนักงาน

 

บทที่ 6 สินทรัพย์และบัญชี

(ปีงบประมาณ)

ข้อที่ 26 ปีงบประมาณของสมาคมนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ถึง วันที่ 31 มกราคมทุกปี

(รายงานธุรกิจและรายงานการชำระบัญชี)

ข้อที่ 27 รายงานธุรกิจและรายงานการชำระบัญชีของสมาคมนี้ หลังจากการสิ้นสุดของแต่ละปีงบประมาณ ตัวแทนผู้อำนวยการจัดเอกสารต่อไปนี้และส่งที่ประชุมสมาชิก สำหรับเอกสารฉบับแรกแค่รายงานเนื้อหาอย่างเดียว แต่สำหรับฉบับที่ 2 และฉบับที่ 3 ต้องได้รับการอนุมัติ

(1) รายงานธุรกิจ

(2) งบดุล

(3) งบกำไรขาดทุน (บัญชีสินทรัพย์สุทธิเพิ่มและลด)

นอกจากเอกสารที่ระบุข้างต้นต้องมีสำเนาบทความสมาคมและสมุดรายชื่อสมาชิกเต็มรูปแบบวางไว้ในสำนักงานแต่ละแห่ง

(การจัดจำหน่ายส่วนเกิน)

ข้อที่ 28 สมาคมนี้ไม่จัดจำหน่ายเงินส่วนเกิน

บทที่ 8 กองทุน

(การส่งกองทุน)

ข้อที่ 29 สมาคมนี้สามารถขอเงินสมทบของกองทุนจากสมาชิกหรือบุคคลที่ 3 ได้ตามกฎหมายสมาคม(นิติบุคคล) ข้อที่ 131

ข้อที่ 30 สำหรับการรับสมัครกองทุน, การจัดสรรค์การชำระเงินเกี่ยวกับการบริหารกองทุนทุกอย่างจะต้องผ่านการตัดสินใจโดยการตกลงกันของผู้อำนวยการทุกคน

ข้อที่ 31 ผู้ที่ให้กองทุนสมาคมนี้มีสิทธิที่จะเรียกคืนเงินกองทุนตามสัญญากองทุน

(การย้อนกลับกองทุน)

ข้อที่ 32 การย้อนกลับกองทุนกับผู้ที่ให้กองทุน ต้องดำเนินการหลังจากผู้อำนวยการทุกคนตกลงกันในการประชุมสมาชิก

บทที่ 9 การเปลี่ยนแปลงบทความสมาคมและการสลายตัว

(การเปลี่ยนแปลงบทความสมาคม)

ข้อที่ 33 บทความสมาคมนี้สามารถเปลี่ยนแปลงเนื้อหาได้ตามข้อ 18 โดยการตัดสินของที่ประชุมสมาชิก

(การสลายตัว)

ข้อที่ 34 สมาคมนี้สามารถสลายตัวได้ ตามข้อ 18 โดยการตัดสินของที่ประชุมสมาชิก

(สินทรัพย์ที่เหลือ)

ข้อที่ 35 ในกรณีสมาคมนี้จะชำระบัญชีและถ้ามีสินทรัพย์ที่เหลือพวกเราจะบริจาคให้แก่สมาคม(นิติบุคคล)ที่ตามกฎหมายบทที่ 5 ข้อ 17หรือรัฐบาลหรือรัฐบาลท้องถิ่นเมื่อผ่านการประชุมสมาชิก

บทที่ 10 วิธีการโฆษณา

(วิธีการโฆษณา)

ข้อที่ 36 โฆษณาของสมาคมนี้ประกาศที่ที่สามารถดูได้ง่ายในสำนักงานต่างๆ

บทที่ 11 บทบัญญัติเสริม

(รายชื่อพนักงานและที่อยู่เมื่อก่อตั้ง)

ข้อที่ 37      รายชื่อพนักงานและที่อยู่เมื่อได้มีการจัดตั้งสมาคมนี้ขึ้น คือ
พนักงานเมื่อก่อตั้ง

Paradise Villa 201,3-15-23 ตำบล Nishikawaguchi อำเภอ Kawaguchi จังหวัด Saitama

นาย Hiromichi Kanke

7-4-4 ตำบล Matsue เขต Edogawa จังหวัด Tokyo

นาย Hiroaki Kagemoto

C/O Yoshida 30 ตำบล Shimo อำเภอ Fussa จังหวัด Tokyo

นาย Hajime Ohno

(กรรมการเมื่อก่อตั้ง)

ข้อที่ 38      ผู้อำนวยการและตัวแทนผู้อำนวยการเมื่อก่อตั้งสมาคมนี้ คือ

ผู้อำนวยการเมื่อก่อตั้ง                                     นาย Hiromichi        Kanke

ผู้อำนวยการเมื่อก่อตั้ง                                     นาย Hiroaki             Kagemoto

ผู้อำนวยการเมื่อก่อตั้ง                                     นาย Hajime            Ohno

ตัวแทนผู้อำนวยการเมื่อก่อตั้ง     นาย Hiromichi        Kanke

(ปีแรกงบประมาณ)

ข้อที่ 39     ปีแรกงบประมาณของสมาคมนี้ เริ่มจากวันที่ก่อตั้งถึงวันที่ 31 มกราคม 2559

(เรื่องไม่มีกำหนดในบทความสมาคม)

ข้อที่ 40 เรื่องที่ไม่มีกำหนดในบทความสมาคมนี้ ตามกฎหมายเกี่ยวกับสมาคม(นิติบุคคล) ข้าพเจ้านาย Keiichi Nagabuchi
เป็นตุลาการอาลักษณ์ซึ่งเป็นตัวแทนทำบทความสมาคมของนาย Hiromichi Kanke และอีก 2 ท่าน
ซึ่งเป็นพนักงานเมื่อก่อตั้งสมาคมนี้และลงนามที่นี่

Paradise Villa 201,3-15-23 ตำบล Nishikawaguchi อำเภอ Kawaguchi จังหวัด Saitama

นาย Hiromichi Kanke

7-4-4 ตำบล Matsue เขต Edogawa จังหวัด Tokyo

นาย Hiroaki Kagemoto

C/O Yoshida 30 ตำบล Shimo อำเภอ Fussa จังหวัด Tokyo

นาย Hajime Ohno

 

 

ตัวแทน 3 ท่านข้างต้น ซึ่งทำบทความสมาคม

1-5-17 ตำบล Hongo อำเภอ Buukyo จังหวัด Tokyo ตุลาการอาลักษณ์

นาย Keiichi Nagabuchi

วันที่ 12 กันยายน 2558